Konkurs na Grób Pański

Konkurs na Grób Pański

Po zakończeniu prac konserwatorskich, które zasadniczo zmieniły wizualne walory krypty, powracamy w tym roku do organizacji Konkursu, któremu szczególny, nowy wymiar, nadaje niezwykły i nadzwyczajny barokowy wystrój dolnego kościoła – krypty, odkryty i przywrócony do świetności przez konserwatorów.

Grób Pański w krypcie naszego kościoła od wieków budzi żywe zainteresowanie społeczności Krakowa. Jego aranżacji wiele uwagi poświęcały media i środowiska opiniotwórcze. Przesłanie Grobu Pańskiego w krypcie, w zależności od momentu dziejowego, często poruszało aktualną problematykę społeczno - moralną, zawsze pamiętając o podstawowym sensie Tajemnicy Wielkiej Nocy, rozumianej jako święto pokonania śmierci i tryumf życia. Przez siedem kolejnych lat odbywały się konkursy na projekt Grobu Pańskiego, które służyły wyłonieniu najciekawszych propozycji i pomysłów artystyczno - religijnych.


Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którzy chcieliby zmierzyć się z zadaniem przygotowania aranżacji Grobu Pańskiego w odnowionej krypcie. Szczególnie zapraszamy artystów, architektów, scenografów, studentów uczelni artystycznych i wydziałów architektury.REGULAMIN 
VIII. Konkursu na projekt Grobu Pańskiego 
w krypcie pijarskiego kościoła 
pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2 

Grób Pański w krypcie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego od wieków budzi żywe zainteresowanie społeczności Krakowa. Aranżacji Grobu Pańskiego w tej pijarskiej świątyni rokrocznie wiele uwagi poświęcały media i środowiska opiniotwórcze. Przesłanie Grobu Pańskiego w krypcie, w zależności od momentu dziejowego, często poruszało aktualną problematykę społeczno - moralną, zawsze pamiętając o podstawowym sensie Tajemnicy Wielkiej Nocy, rozumianej jako święto pokonania śmierci i tryumf życia. Przez siedem kolejnych lat odbywały się konkursy na projekt Grobu Pańskiego, które służyły wyłonieniu najciekawszych propozycji i pomysłów artystyczno - religijnych. W związku z gruntowną renowacją krypty, która była prowadzona w latach 2018 – 2019, organizacja konkursów została zawieszona. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich, które zasadniczo zmieniły wizualne walory krypty, organizatorzy konkursu: Rektor kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Towarzystwo Katolickiego Domu Akademickiego, powrócili w roku 2020 do organizacji Konkursu, któremu szczególny, nowy wymiar, nadaje niezwykły i nadzwyczajny barokowy wystrój dolnego kościoła – krypty, odkryty i przywrócony do świetności przez konserwatorów.

§ 1

1.    Konkurs ma charakter otwarty, jednak szczególnie adresowany jest do artystów profesjonalnych, architektów oraz studentów uczelni artystycznych i wydziałów architektury, którzy wypełnią wymogi niniejszego regulaminu.
2.    Celem konkursu jest przygotowanie projektu i wykonanie Grobu Pańskiego w krypcie pijarskiego kościoła p.w. Przemienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2.
3.    Nagrodą za projekt przyjęty do realizacji jest bezpłatny wyjazd studyjny w 2020 roku do Brukseli z wizytą do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Posła do Europarlamentu pana Bogdana Rzońcy.
4.    Ponadto przewiduje się nagrody fundowane przez panią Magdalenę Serafin – właścicielkę Sklepu „Szał dla Plastyków” (zestawy materiałów artystycznych) oraz inne.

§ 2

1.    Eliminacje konkursowe polegają na opracowaniu projektu Grobu Pańskiego możliwego do realizacji w krypcie kościoła pw. Przemienia Pańskiego w Krakowie z uwzględnieniem warunków i okoliczności wynikających z odkrycia i renowacji barokowych fresków w Krypcie kościoła pijarów.
2.    Projekt Grobu Pańskiego musi być zgodny z teologicznym nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego oraz stwarzać możliwości modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu, eksponowanego w monstrancji. W związku z tym ważna jest także organizacja ruchu w przestrzeni krypty. Oceny teologicznej dokonuje Komisja powołana przez Rektora kościoła pw. Przemienia Pańskiego w Krakowie.
3.    Prawo ostatecznego wyboru zgłaszanego projektu przysługuje Rektorowi kościoła Przemienienia Pańskiego, którego głos rozstrzygający w komisji uwzględni znaczenie walorów teologiczno – liturgicznych.
4.    W sferze artystycznej oceny projektu dokonuje Jury Konkursu w składzie:
•    prof. Adam Brincken
•    dr hab. Andrzej Gaczoł
•    Karolina Jakubowska - kierownik Galerii „Krypta u Pijarów”
•    prof. Jan Pamuła
•    ks. dr Andrzej Nowobilski
•    o. rektor Tomasz Abramowicz SP
•    scenograf Tadeusz Smolicki
•    Anna Jadowska-Barczyk – sekretarz Jury
•    Alicja Kondraciuk – sekretarz Jury
 
5.    Tematyka Grobu Pańskiego oprócz charakterystycznych elementów liturgicznych, może być inspirowana następującymi zagadnieniami:
•    "Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie" - w ramach przygotowań do beatyfikacji ks. kardynała, która odbędzie się 7.06.2020 w Warszawie;
•    "Nauczanie świętego Jana Pawła II, człowieka pokoju i nadziei" - w związku z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II i stulecia Jego urodzin w bieżącym roku;
•    aktualną problematyką społeczno - moralną.
W KAŻDYM PRZYPADKU AUTOR PROJEKTU WINIEN KIEROWAĆ SIĘ DOMINUJĄCYM PRZESŁANIEM GROBU PAŃSKIEGO, WIELKIEJ NOCY; ŚWIĘTA POKONANIA ŚMIERCI I TRIUMFU ŻYCIA.
6.    Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie mogą oglądać kryptę kościoła pw. Przemienia Pańskiego po uzgodnieniu terminu na furcie Kolegium Zakonu Pijarów przy ul. Pijarskiej 2 ( tel. 12/4222255 ).
7.    Projekt Grobu Pańskiego winien zawierać kosztorys wykonawczy, który musi spełniać wymóg racjonalności kosztów finansowych jego wykonania, mającego ściśle określony czas ekspozycji w okresie Wielkanocnym 2020.
8.    Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizatorzy zapewniają Autorowi zwrot kosztów materiałów koniecznych do wykonania projektu w krypcie.
9.    Laureat Konkursu, którego projekt zostanie wybrany do realizacji, zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać nagrodzony projekt Grobu Pańskiego w kościele pw. Przemienia Pańskiego w terminie pomiędzy 30. marca a 8. kwietnia 2020 (włącznie).
10.    Projekty, szkice (wizualizacje i plany) w formacie minimum A3 z opisem i kosztorysem oraz zaklejoną kopertę z danymi o Autorze – wszystko opatrzone godłem – należy składać do 20. marca 2020 (włącznie) na furcie Kolegium Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2 w Krakowie w godzinach od 10.00 do 16.00. Koperty winny być zatytułowane: Konkurs na Grób Pański 2020 w kościele pijarów. Prace nadesłane pocztą lub kurierem muszą dotrzeć pod wskazany adres najpóźniej do 20. marca (włącznie).
11.    Jury rozstrzygnie konkurs do 27. marca 2020 (włącznie).

§ 3

Prawa autorskie nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie prac przechodzą nieodpłatnie na prawnego reprezentanta kościoła pw. Przemienia Pańskiego, z prawem ich ewentualnego wykorzystania jako projektów Grobu Pańskiego w wymienionym kościele w przyszłości.

§ 4

1.    Spory wynikłe w związku z udziałem w Konkursie rozstrzygają Organizatorzy Konkursu: władze Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Towarzystwa Katolickiego Domu Akademickiego wspólnie z Rektorem kościoła pw. Przemienia Pańskiego.
2.    Udział w niniejszym Konkursie na projekt Grobu Pańskiego nie może być podstawą roszczeń finansowych wobec Organizatorów Konkursu lub Jury.
3.    Laureaci Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Zasad Udziału w wizytach studyjnych w Parlamencie Europejskim, które określają prawa i obowiązki uczestników wyjazdów zagranicznych realizowanych na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego .
4.    Koszty związane z przygotowaniem projektów i ich złożeniem w wyznaczonym terminie ponoszą uczestnicy.

§ 5

Szczegółowe informacje można uzyskać:
codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.30 do godz. 12.30 oraz od 19.00 do 21.00 
u Sekretarz Konkursu p. Anny Jadowskiej - Barczyk pod numerem telefonu 606662272 lub e-mailem: anna.jadowska@barczyk.pl
albo 
u Sekretarz Konkursu p. Alicji Kondraciuk pod numerem telefonu 664475317
lub e-mailem: alicja.kondraciuk@gmail.com 
albo 
na stronie internetowej: www.pijarska.pijarzy.pl

Kraków, 30. stycznia Roku Pańskiego 2020
we Wspomnienie św. Hiacynty Maresconti